Inhoudsopgave
 1. Opwekkingsliederen 1 t/m 70 (cd 01/02)
 2. Opwekkingsliederen 71 t/m 167 (cd 03/04)
 3. Opwekkingsliederen 168 t/m 220 (cd 05/06)
 4. Opwekkingsliederen 221 t/m 268 (cd 07/08)
 5. Opwekkingsliederen 269 t/m 308 (cd 09/10)
 6. Opwekkingsliederen 309 t/m 346 (cd 11/12)
 7. Opwekkingsliederen 347 t/m 385 (cd 13/14)
 8. Opwekkingsliederen 386 t/m 422 (cd 15/16)
 9. Opwekkingsliederen 423 t/m 456 (cd 17/18)
 10. Opwekkingsliederen 457 t/m 473 (cd 19)
 11. Opwekkingsliederen 474 t/m 488 (cd 20)
 12. Opwekkingsliederen 489 t/m 505 (cd 21)
 13. Opwekkingsliederen 506 t/m 522 (cd 22)
 14. Opwekkingsliederen 523 t/m 537 (kerst-cd)
 15. Opwekkingsliederen 538 t/m 553 (cd 23)
 16. Opwekkingsliederen 554 t/m 570 (cd 24)
 17. Opwekkingsliederen 571 t/m 586 (cd 25)
 18. Opwekkingsliederen 587 t/m 602 (cd 26)
 19. Opwekkingsliederen 603 t/m 618 (cd 27)
 20. Opwekkingsliederen 619 t/m 634 (cd 28)
 21. Opwekkingsliederen 635 t/m 650 (cd 29)
 22. Opwekkingsliederen 651 t/m 667 (cd 30)
 23. Opwekkingsliederen 668 t/m 682 (cd 31)
 24. Opwekkingsliederen 683 t/m 698 (cd 32)
 25. Opwekkingsliederen 699 t/m 710 (cd 33)
 26. Opwekkingsliederen 711 t/m 722 (cd 34)
 27. Opwekkingsliederen 723 t/m 734 (cd 35)
 28. Opwekkingsliederen 735 t/m 746 (cd 36)
 29. Opwekkingsliederen 747 t/m 758 (cd 37)
 30. Opwekkingsliederen 759 t/m 770 (cd/dvd 38)
 31. Opwekkingsliederen 771 t/m 782 (cd/dvd 39)
 32. Opwekkingsliederen 783 t/m 795 (cd/dvd 40)
 33. Opwekkingsliederen 796 t/m 807 ( Opwekking CD 41 )
 34. Opwekkingsliederen 808 t/m 819 ( Opwekking CD 42 )
 35. Opwekkingsliederen 820 t/m 831 ( Opwekking CD 43 )
 36. Opwekkingsliederen 832 t/m 844 ( Opwekking CD 44 )
 37. Opwekkingsliederen 845 t/m 857 (Opwekking CD 45)
 38. Opwekkingsliederen 849 t/m 870 (Opwekking CD 46)
 39. Opwekkingsliederen 871 t/m 878 (Opwekking CD 47)

Opwekkingsliederen 1 t/m 70 (cd 01/02)

1  Hij’s de Koning van mijn hart
2  O, hoe wonderbaar is Jezus’ bloed
3  Wees blij in de Heer en zing verheugd
4  Zijn naam is wonderbaar
5  Halleluja…
6  Hij is Heer
7  Heer, God, U loven wij
8  Door de heilige Geest zijn wij één
9  Wat ik nodig heb
10  Laat mijn leven zijn
11  Er is een Heer
12  All over the world
13  Jezus, Hij is Koning
14  De vreugde des Heren is mijn kracht
15  Jesus’ love is very wonderful
16  Hij is getrouw en nimmer falend
17  Ja, God is goed
18  Zijn goedheid en genade
19  Banqueting table
20  Niemand anders dan Jezus
21  Ik dank U, dank U Jezus
22  In de naam van Jezus
23  Ik weet, dat God de weg mij banen zal
24  Zingt, zingt en jubelt
25  Laat ons met elkander
26  Gods weg is de beste
27  Leid mij, Heer
28  Als Gods Geest waarlijk in ons woont
29  Praise the Lord
30  Ik heb een loflied in mijn hart
31  O, how I love Jesus
32  Dit is de dag
33  Prijst God
34  Hiney matov
35  Klapt in de handen
36  Roep Mij toch aan
37  Halleluja (Hij stierf voor mij)
38  Halleluja
39  Heilig, heilig
40  Zoekt eerst het koninkrijk van God
41  Love is the flag
42  ‘k Stel mijn vertrouwen
43  In Gods overwinning
44  Geprezen zij de Heer
45  Heer, ‘k wil U danken, U loven en prijzen
46  Vader, ik aanbid U
47  Omdat Hij leeft
48  Dank U Jezus *
49  Halleluja, want de Heer onze God
50  ‘k Wil U prijzen, o Heer
51  Dit is mijn gebod
52  Gij zijt waardig
53  Zingt de Here een nieuw lied
54  Looft de Here, alle gij volken
55  Groot is de Heer
56  Zijn naam is hoger
57  Prijst de naam van Jezus
58  Vrede zij u
59  Mogen de woorden van mijn mond
60  Voor uw liefde, Heer Jezus
61  Prijst met ons de Heer
62  Gods lof wil ‘k zingen
63  Prijst de Here met elkander
64  Beter dan ’t leven
65  Loof de Here, mijn ziel
66  Komt, prijst de Heer
67  Het is goed, ja ’t is goed
68  Zing halleluja voor de Heer
69  ‘k Heb je lief met de liefde van de Heer
70  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Opwekkingsliederen 71 t/m 167 (cd 03/04)

71  Jezus leeft in eeuwigheid
72  Vanwaar de zon opgaat
73  Wat een plezier
74  Heer, we zijn hier saamgekomen
75  Wie lof offert
76  Maar Gij, Heer, zijt een schild dat mij dekt
77  Wij zijn allen hier bijeen in Jezus’ naam
78  Halleluja, looft God in zijn heiligdom
79  Tot U, o Heer, hef ik op mijn ziele
80  Ik zal opgaan naar Gods huis
81  Waardig, waardig, waardig
82  Komt, laat ons zingen vandaag
83  Hij, die gelooft *
84  Hij wordt mij liever ied’re dag *
85  Eenmaal zullen wij de Koning zien *
86  Zing en speel tot eer van Hem *
87  Alle kind’ren mogen komen *
88  Een rivier vol van vrede *
89  Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij *
90  Daarginds ver in de hemel *
91  Jezus houdt van alle kleine kinderen *
92  Geef mij olie in mijn lamp *
93  Jezus overwon de dood *
94  Heel mijn leven wil ik wijden *
95  Als j’een echte christen bent *
96  Ik vouw mijn handen, Heer *
97  De vensters des hemels zijn open *
98  Eens was ik onverschillig *
99  Volgen wil ik U, o trouwe Heer *
100  Hohohohosanna *
101  Ik ben zo blij *
102  Amen, prijs de Heer *
103  David met zijn slinger *
104  Weet je wel, o christen *
105  Alles wat ik heb *
106  Gezegend Hij, die komt *
107  Kind’ren van Jezus *
108  Prijst Hem *
109  Wij zingen van Jezus *
110  Jezus roept mij, ik zal volgen *
111  U houdt uw hand, grote God op deez’ aard *
112  ‘k Ben zo gelukkig *
113  Al moet ik door het druk verkeer *
114  Looft de Heer, want Hij is goed *
115  Heilig, heilig, heilig *
116  Jezus, naam boven alle naam
117  In het midden der gemeente
118  Vader, maak ons één
119  Ik zal U loven *
120  Ik verhoog U
121  De Here is mijn herder
122  Ik vermag alle dingen
123  Groot is uw trouw
124  Ik bouw op U
125  Heer, ik kom tot U
126  Jezus vol liefde
127  Wij eren en aanbidden U
128  In my life *
129  Ruach
130  Wij prijzen U als Here *
131  U komt de eer en glorie toe
132  Verhoogt de Heer *
133  Hoe lieflijk is uw woning *
134  De Heer is mijn licht
135  Halleluja, halleluja *
136  Abba, Vader
137  King of kings and Lord of lords
138  Kom maar, wees blij en verheugd
139  In moments like these
140  Hemelse Vader, wat een liefde bent U *
141  Hij is de Zoon van God *
142  ‘k Vertrouw op U *
143  De Heer, uw God, in uw midden
144  Want uit Hem en door Hem *
145  U zal ik loven, Heer
146  Immanuël, Immanuël
147  Father, we love You
148  Gods volk wordt uitgeleid
149  Heer, U riep mij
150  Ik hou van U
151  Laat ons juichen *
152  O komt, prijst de Heer *
153  Prijst de Heer
154  Weest stil en weet
155  Hij is de Almachtige
156  Ik wil zingen van mijn Heer
157  Ik verblijd mij zeer in de Heer
158  Gij zijt mijn God *
159  Here der heren
160  Don’t build your house *
161  Heer, geef mij ook uw waterbronnen
162  ‘k Zal U loven, o Heer
163  O, Heer, U bent groot en almachtig *
164  O, komt, aanbidt *
165  Omdat we in U geloven *
166  U bent de grote Koning
167  Samen in de naam van Jezus

Opwekkingsliederen 168 t/m 220 (cd 05/06)

168  Wij zien Jezus nu gekroond *
169  Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
170  Jezus, Jezus, uw liefde raakte mij aan
171  Door mijn God
172  Heer, ik verheug m’in U en ik juich
173  Heilig is de Heer
174  Juicht, want Jezus is Heer
175  In de stilte van mijn hart
176  U bent mijn schuilplaats Heer
177  Bedenk al wat waar is *
178  Waardig, o waardig bent U, Heer
179  ‘k Hef mijn roep tot U, o Heer
180  Bron van licht en leven
181  Majesteit
182  O, Heer, U bent mijn God
183  U mag ik kennen o Heer *
184  Wie op de Heer vertrouwen
185  Jezus is de Heer, Koning voor altijd *
186  Hoe lieflijk op de bergen
187  Open mijn ogen
188  Laat de heerlijkheid des Heren
189  Zegen ons Heer
190  Waarlijk, mijn ziel
191  Kom en prijs de Here, onze God
192  Ik kom in uw heiligdom binnen
193  Toon ons uw macht, o God
194  U maakt ons één
195  U, o Heer bent een schild
196  Zing een lied *
197  Heer, U bent wonderschoon
198  Laat ons loflied voor U zijn
199  Eer aan het Lam
200  Geloofd zijt Gij, o Heer *
201  Wij danken U, Heer God almachtig
202  De Heer leert hoe ik strijden moet
203  Ik wil U prijzen Heer *
204  Maak mij zoals U, Heer *
205  U Heer, bent wonderschoon
206  Dank U Jezus
207  Welzalig Hij, wiens God de Here is
208  En ik zag en hoorde een stem
209  Zing halleluja en hef in geloof *
210  Wie is aan U gelijk
211  O, die zaal’ge vreugd *
212  Ziet de dag is daar *
213  U zij de glorie
214  Ik wandel in het licht met Jezus
215  De Heer is mijn herder
216  Staand’ op de beloften *
217  O, welk een wond’re Verlosser *
218  Is hier een hart door vrees benard
219  Juicht, aarde! Juicht alom de Heer
220  Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!

Opwekkingsliederen 221 t/m 268 (cd 07/08)

221  Prijst de Heer met blijde galmen
222  Doorgrond mijn hart
223  Jezus, uw naam zij d’hoogste eer
224  Komt, laat ons zingen al te zaam *
225  Verblijdt u in Jezus, uw Heer
226  Ik wil zingen van mijn Heiland
227  O, heilig Lam van God
228  Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam
229  O, geeft aan de Heer *
230  Want Ik maak Mij een geest’lijke tempel
231  Als wij zingend komen voor zijn majesteit *
232  Lof, eer, aanbidding
233  Koning Jezus, heers
234  Komt nu zijn poorten met dankzegging
235  ’t Is nu het uur
236  Heilig, heilig, heilig
237  Jezus, wij verhogen U
238  U bent waardig, dat wij U prijzen *
239  Kom, Leeuw van Juda en Gods Zoon *
240  Hosanna, hosanna, de Koning komt
241  Zing tot de glorie van God *
242  Met vreugde zal ik tot U zingen Heer
243  Jezus is Heer, je ziet het om je heen
244  Welzalig de man, die niet wandelt
245  Hier in uw heiligdom
246  Koning Jezus, prijst Koning Jezus
247  Shalom, shalom, shalom
248  God is getrouw
249  Samen werken
250  Hosanna, Zoon van David
251  Immanuël *
252  Heer, doorgrond mijn hart
253  Heilig, heilig, heilig Heer
254  Prijs nu de Heer
255  ‘k Wil U prijzen Heer
256  Jezus Christus, ik aanbid U
257  Uw lieflijk aangezicht
258  Blijdschap vervult mijn hart vandaag
259  Want zijn naam is verheven
260  Het is volbracht
261  Abba Vader
262  Sta op, o kind’ren van Israël
263  Er is een Verlosser
264  Waardig is het Lam
265  Groot is de Heer en machtig *
266  Heer, U leidde mij in de wildernis
267  Groot is de Heer
268  Hij kwam bij ons

Opwekkingsliederen 269 t/m 308 (cd 09/10)

269  Baruch ha-Shem Adonai
270  Wie is God behalve onze Heer?
271  Want U bent machtig
272  Ik dank U wel, mijn Vader
273  Lofoffers brengen wij aan U *
274  God is goed, komt, zingt en jubelt
275  Wij zijn hier gekomen
276  Laat heel de wereld het zien
277  Machtig God, sterke Rots
278  Juicht de Here, gij ganse aarde
279  Ik wil zingen halleluja
280  Majesteit, wij eren U, Majesteit
281  Als een hert dat verlangt naar water
282  ‘k Zegen U, Heer
283  Eer aan de Vader
284  Maak groot de Here
285  Ik hou van U, o Heer
286  Zing een vreugdelied
287  Prijs Hem, prijs Hem
288  Hef je hoofd omhoog
289  U hebt de overwinning behaald
290  Hemelse Vader, hoor, wij eren U
291  Vader God, ik ben vol lof
292  Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam
293  Bereidt de weg van de Heer
294  Glorie, glorie, glorie aan het Lam
295  Geef eer aan God in de hoge
296  U bent waardig, Heer Jehova
297  Wat geen oog heeft gezien
298  Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
299  Wees blij, want Hij, Koning Jezus
300  De aard’ is van God en al wat daarin is
301  Wij verklaren: Gods Koninkrijk is hier
302  Uw naam is als balsem voor ’t hart
303  Jezus, ik houd van U
304  Halleluja, Adonai
305  Wees stil en weet, dat Hij is uw God
306  Ons leven is uit God
307  Verblijdt u, zonen Gods
308  O laat Gods Zoon je thans omhullen

Opwekkingsliederen 309 t/m 346 (cd 11/12)

309  Geef Hem nu glorie en lofprijs en ere
310  U bent het lied van mijn hart
311  ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
312  Mildheid en majesteit
313  In een donker graf gevangen
314  Geprezen zij de Heer
315  Heer, uw bloed dat reinigt mij
316  Bij uw rivier wil ik komen, o Heer
317  Ik zal mijn water gieten
318  Eet het brood met Mij
319  Veni Creator Spiritus
320  Ere zij aan God, de Vader
321  Jubel, jubel dochter Sions
322  De Heer is mijn Kracht en mijn Lied
323  Aan Hem die zit op de troon
324  Ik wil komen en knielen aan uw voeten
325  O, de glorie van uw wezen
326  Ik verhoog uw naam
327  Jezus, ik hou van U
328  Heer, ontferm U over ons
329  U bent Heer van de schepping
330  Gods bazuinen klinken luid
331  Breng dank aan de Eeuwige
332  U, o Heer, bent de Allerhoogste
333  Heer, U bent El Elohim
334  Heer, uw licht en uw liefde schijnen
335  U bent waardig te ontvangen
336  Heilig, heilig, heilig is de Heer
337  Mijn hoop is op U Heer
338  U bent mij zo kostbaar o Heer
339  O, kom nu en jubel
340  Vader, U bent mijn erfdeel voor altijd
341  Open je hart
342  Meer liefde, meer kracht
343  Heilige Geest van God
344  De Here bouwt aan Jeruzalem
345  Jezus het Lam, Jezus het Lam
346  Maak ons tot een stralend licht

Opwekkingsliederen 347 t/m 385 (cd 13/14)

347  Ik geloof in God de Vader
348  Heer van mijn hart
349  Hij is verheerlijkt
350  Vader, vol van vrees en schaamte
351  Jezus geeft een loflied in ons hart
352  Christus, onze Heer, verrees
353  Kom met uw genade Heer
354  Glorie aan God
355  U die mij geschapen hebt
356  Heer, ik wil U prijzen
357  Lof zij de Heer
358  Uw tederheid genas
359  De hemel juicht
360  Dit is heil’ge grond
361  Als David
362  Baruch Ha Ba B’Shem Adonai
363  Kom laat ons buigen voor de Heer
364  Prijs onze Heer
365  ‘k Aanbid U, Heer
366  Kroon Hem met gouden kroon
367  Als God zijn stem doet horen
368  Hoor, o Israël
369  Door uw genade, Vader
370  Een vaste Burcht is onze God
371  Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie
372  U verzadigt mij met uw liefde, Heer
373  Voor de allerhoogste Heer
374  Met hemelse wapens
375  De Heer regeert
376  Maak ons een leger, o Heer
377  Wat de toekomst brengen moge
378  Ik wil jou van harte dienen
379  Heerlijk is uw naam
380  Koning van Sjaloom
381  De zaligheid is van God
382  O Heer, de nacht komt over ons
383  Geest van hierboven
384  De dag, door uwe gunst ontvangen
385  Mijn vrede laat Ik u

Opwekkingsliederen 386 t/m 422 (cd 15/16)

386  Lof zij de Heer
387  Groot en machtig is Hij
388  De woestijn zal bloeien
389  Create in me a clean heart
390  Ik belijd
391  Welkom, Heil’ge Geest van God
392  Mijn Jezus, ik hou van U
393  Lam van God
394  Genade en vrede
395  Zing met luid gejubel
396  Hoor de bazuin, de hemel zingt!
397  Jezus woont in mijn hart
398  Leid mij naar uw heiligdom
399  Vader God
400  Liefde was het
401  Koning Jezus, wij verhogen U
402  Vader, Zoon en Geest
403  Kom en help ons oogsten
404  Wij gaan op weg
405  Er is maar één God
406  In uw naam komen wij
407  O, Heer mijn God
408  Israël, verheug u in uw maker
409  Heel mijn hart jubelt voor de Heer
410  O, maak de Heer nu groot met mij
411  Geprezen zij de Here
412  Komt tot Mij
413  Hoe kom ik van zonde vrij?
414  U zond uw Zoon
415  Toon je dank
416  Jezus is Koning
417  Heer, U draagt de hoogste kroon
418  Als ik opzie naar uw heiligheid
419  U bent God
420  Geen andere naam
421  Ja, ik wil U volgen
422  U wil ik kennen

Opwekkingsliederen 423 t/m 456 (cd 17/18)

423  Ik zing en juich
424  Ik wil zingen voor de Koning
425  Er is geen grens
426  Ja, ik geloof in Jezus
427  Dwars door het vuur (Maak mij rein voor U)
428  Genade, zo oneindig groot
429  God wijst mij een weg
430  Heer, ik prijs uw grote naam
431  Laat een loflied op je lippen zijn
432  Kom en prijs
433  Groter is Hij
434  Tot zijn eer en heerlijkheid
435  Heer, uw koninkrijk breekt baan
436  Onze Vader
437  Verhoog de Here God
438  Ik buig neer
439  De naam van de Heer
440  Machtig zijn al uw daden, Heer
441  De kracht van Jezus
442  Prijst Hem, prijst Hem
443  Voor eeuwig dankbaar
444  Heel mijn ziel roept naar U
445  Bron van levend water
446  Daar is kracht
447  Ik ben vrijgekocht
448  Hij, die de Zoon bevrijdt
449  ‘k Ben zo blij
450  Laat uw kracht zien
451  Ik hef mijn ogen
452  Kom, o Heil’ge Geest van God
453  Jezus. heilige gezalfde Heer
454  Eeuwige God
455  Wij gaan door
456  Niet de macht van wapenen

Opwekkingsliederen 457 t/m 473 (cd 19)

457  Kom prijs de Heer
458  De Heer is hier
459  De rivier
460  Wat mij dierbaar was
461  Mijn Jezus, mijn redder
462  Aan uw voeten Heer
463  Vader, daal nu met uw Geest neer
464  Wees stil voor het aangezicht van God
465  Ik prijs U Heer
466  Wandel in het licht
467  Zend uw vuur
468  Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
469  Halleluja, Jezus Christus leeft!
470  Omdat U zoveel van mij hield
471  Heer, raak mijn hart aan
472  Geloof, hoop en liefde
473  Dansend over de gouden straten

Opwekkingsliederen 474 t/m 488 (cd 20)

474  Niemand is als U
475  Majesteit, Koning in eeuwigheid
476  Machtige God
477  Jezus, wij vieren dat U overwon
478  Speel nu luid op de trompet
479  Wij zijn meer dan overwinnaars
480  U stierf voor mij
481  Ik aanbid U
482  De Heer onze God
483  O zie, de Heer
484  Ik wil altijd zijn waar U bent
485  Wij doorbreken elke muur
486  Ga dan in zijn naam
487  O Heer, giet een stroom
488  De kracht van uw liefde

Opwekkingsliederen 489 t/m 505 (cd 21)

489  Vader van de schepping
490  Luid gejuich
491  Kom, wees blij in de Heer
492  Groot is de luister van Jezus
493  Jezus, wat een heerlijke naam
494  Uw liefde heb ik lief
495  Hemelse Vader
496  Kadosh / Heilig
497  Ik wil leven door uw Geest
498  Alleen door U
499  Hij komt in majesteit
500  Heer, ik prijs uw naam
501  Laat uw vrede heersen
502  Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
503  Overvloedig geef Ik u (Vrede zij u)
504  Roep het luid
505  Toon uw heerlijkheid

Opwekkingsliederen 506 t/m 522 (cd 22)

506  Zing het lied van het Lam
507  ’t Is goed om U te ontmoeten
508  God is zo groot
509  Zo lief had God de Vader ons
510  Dit is mijn verlangen (Ik geef U mijn hart)
511  Heer van genade
512  Wij verhogen U
513  Halleluja, halleluja (De almachtige God)
514  Enemy’s camp
515  Can you believe
516  Look what the Lord has done
517  Gezegend zijn zij
518  Heer, U bent altijd bij mij
519  Ik vertrouw op U
520  Wees mijn verlangen
521  Ik ren naar U toe (U zorgt voor heel de)
522  Er komt een tijd van grote opwekking

Opwekkingsliederen 523 t/m 537 (kerst-cd)

523  De sterre gaat stralen
524  Het licht verschijnt
525  Jubel het uit
526  Goed nieuws
527  Licht in de nacht
528  Hoor, de engelen zingen de eer
529  Komt laten wij aanbidden
530  Bewijst nu eer aan Jezus’ naam
531  Immanuël, o Immanuël
532  Wees gerust
533  Eén klein kind
534  Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
535  In het stro van een geleende kribbe
536  Kind van het licht
537  Ere zij God

Opwekkingsliederen 538 t/m 553 (cd 23)

538  De Koning komt
539  Kom, nu is de tijd
540  Kom, laten wij aanbidden
541  Alles is mogelijk
542  God van trouw
543  U bent de Heer die ik dien
544  Meer dan ooit
545  Op dat moment
546  Nabij Gods hoog verheven troon
547  Vrolijk lied
548  Hart van aanbidding (De muziek vervaagt)
549  Ik kniel neer
550  Dicht aan uw hart (Liefdevol)
551  Ik zie uit naar de dag
552  Herstel ons land
553  Hoor ons loflied

Opwekkingsliederen 554 t/m 570 (cd 24)

554  Mijn verlosser leeft
555  Ik geloof in het bloed van Jezus
556  Prijst God die ons het leven geeft
557  Laat uw glorie zien
558  Voor uw grote naam (Wij zijn als adem)
559  Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
560  Mijn eerste liefde
561  Nederig van hart
562  Voor altijd mijn vriend (U noemde mij bij)
563  I have a light
564  De wedloop
565  Geest van God, blaas op mij
566  Machtig Heer
567  Jezus, Jezus, Heiland, Redder
568  Vier nu feest
569  Regeer in mij
570  De tijd van Elia

Opwekkingsliederen 571 t/m 586 (cd 25)

571  Dit is de dag
572  Als wij samenkomen
573  U bent welkom
574  Groot is Hij
575  Jezus alleen
576  Immanuël
577  Jezus, allerhoogste naam
578  U redde mij
579  Dank U
580  Ik ben zo dankbaar
581  Til mij op
582  Jezus, alles geef ik U
583  Machtige Heer en God
584  Heilig is de Heer onze God (Zo machtig)
585  Er is een dag
586  Hij is Heer

Opwekkingsliederen 587 t/m 602 (cd 26)

587  U geeft een nieuw lied
588  Er is geen vriend zo trouw
589  Ik wil juichen voor U
590  O mijn ziel
591  Ik zie de Heer
592  God van licht
593  Lam van God
594  Uw naam is heilig
595  Licht van de wereld
596  Uw liefde (Doordrenk mij, Heer)
597  Uw liefde is zo prachtig
598  Uw sterke hand
599  Kom tot de Vader
600  Open mijn ogen
601  Deel door ons uw liefde uit
602  Vrede van God

Opwekkingsliederen 603 t/m 618 (cd 27)

603  Vier nu feest, want God is goed
604  Kom en laat ons prijzen
605  Geef ons een lofgewaad, Heer
606  Veilig rustend in uw armen, Heer / O, hart vol zorg
607  Machtige Redder
608  Waai met uw Geest, Heer
609  U bent heilig
610  Als gebed de hemel raakt
611  Niet door kracht
612  En ik kom tot U
613  Geliefde, Gezegende
614  Uw genade is mij genoeg
615  Waardig is het Lam
616  Houd me dicht bij U
617  Hij kent mijn naam
618  Jezus, hoop van de volken

Opwekkingsliederen 619 t/m 634 (cd 28)

619  Sta op en prijs Hem!
620  Voor eeuwig
621  U bent mijn anker
622  Groot is de Heer
623  Laat het huis gevuld zijn
624  Wees genadig
625  Wat een liefde
626  Prachtige God
627  Jezus, licht in de duisternis
628  Een hoop die zeker is
629  Als er vergeving is
630  Vader, U bent goed
631  U zei
632  Wij zijn het leger van God
633  Agnus Dei (Halleluja)
634  U bent heilig

Opwekkingsliederen 635 t/m 650 (cd 29)

635  Wij zijn bij elkaar om U te eren
636  Alleen een God als U
637  Erken nu de Heer
638  Prijs Adonai
639  Ik heb U lief
640  Mijn hulp is van U, Heer
641  U heeft mij voor Uzelf gemaakt
642  De Rivier
643  Al voor mijn leven is ontstaan
644  Ik schaam mij niet
645  Ik kies vandaag
646  Heer, zie uw huis (Psalm 74)
647  Toen U bad (Liefde, tastbaar)
648  Levende offers
649  Bouw uw Kerk
650  Daarom komt er nooit een eind

Opwekkingsliederen 651 t/m 667 (cd 30)

651  Er is een rots
652  Zing voor de Koning
653  Kom, o bron van zegeningen
654  De vreugde van U is mijn kracht
655  Ik prijs U met mijn dans
656  Ontwaak, verhef je stem
657  Zie het kruis
658  Jezus, uw naam
659  Jezus, stralend licht
660  U bent welkom in dit huis
661  De Koning in zijn pracht
662  God regeert
663  Het gaat steeds om U
664  Wij buigen neer
665  Tot aan die dag
667  Spreek tot de volken

Opwekkingsliederen 668 t/m 682 (cd 31)

668  Heer, U bent goed
669  Adonai
670  Op Hem rust mijn geloof
671  Lof, aanbidding
672  Heerser over alle dingen
673  Heer van de hemelse machten
674  Zie de stroom van Jezus’ liefde
675  Al wat leeft
676  Welkom in ons midden
677  In het diepst van de nacht
678  God van het licht
679  Hij is hier
680  Mijn Redder
681  Hosanna
682  U, de Leeuw van Juda

Opwekkingsliederen 683 t/m 698 (cd 32)

683  Stap voor stap / Voor eeuwig zingen wij
684  Adembenemend
685  Hosanna
686  God is hier
687  Heer, wijs mij uw weg
688  Genade zo groot
689  Spreek, o Heer
690  Hij leeft voor eeuwig, amen
691  Heb de Heer, je God, lief
692  U bent mijn schild
693  Vaste grond
694  Ik bouw op Jezus
695  Stil
696  Onvoorstelbaar
697  Al wat ik ben
698  Nooit meer alleen

Opwekkingsliederen 699 t/m 710 (cd 33)

699  Ik weet: Hij leeft
700  Een nieuwe dag
701  Hoor de roep van de Koning
702  De God die eeuwig leeft
703  Zoals een hinde
704  O kerk, sta op
705  Toon mijn liefde
706  Zie hoe Jezus lijdt voor mij
707  Met diep ontzag
708  Hoe groot is uw trouw, o Heer
709  De hemel vertelt
710  Gebed om zegen

Opwekkingsliederen 711 t/m 722 (cd 34)

711  Zijn trouw kleurt de morgen
712  Zing voor de Heer
713  Als U het huis niet bouwt
714  Uw liefde laat nooit los
715  Wat hou ik van uw huis
716  Wanneer
717  Stil, mijn ziel, wees stil
718  Heilig
719  Onbeschrijfelijk
720  God maakt vrij
721  Heerser over al wat leeft
722  Dat is genade!

Opwekkingsliederen 723 t/m 734 (cd 35)

723  Kom, volk van de verrezen Heer
724  Vandaag is de dag
725  Geweldige God
726  Anker in de tijd
727  Ik val niet uit zijn hand
728  Herstel, o Heer
729  Hij is erbij
730  Ik herleef
731  Halleluja Adonai
732  Wat een wonder
733  Tienduizend redenen
734  Adem om van U te zingen

Opwekkingsliederen 735 t/m 746 (cd 36)

735  Wie vertrouwen op de Heer
736  In deze gemeente, Gods huisgezin
737  U nodigt mij aan tafel
738  Ik kom bij U
739  U Heer, U hoort
740  Ik bid dat God jou zegent
741  Als een vuur van binnen
742  Dit is het Lam
743  Jezus, ik kom naar U
744  Jeruzalem, de stad van trouw
745  Hoort U boven onze stemmen uit
746  De God van de vrede

Opwekkingsliederen 747 t/m 758 (cd 37)

747  Wij geloven
748  God zegent ons
749  Hoe kan ik anders
750  Eer en glorie
751  Ik zie het kruis
752  Geef God alle eer
753  Symfonie
754  Kom o Heilige Geest
755  Laat ons Christus zien
756  Schuilplaats
757  Zo goed
758  Met heel mijn ziel

Opwekkingsliederen 759 t/m 770 (cd/dvd 38)

759  Uw genade is genoeg
760  Wie vrees ik nog
761  De Heer is ons huis
762  Heilig bent U, God
763  Ik heb U nodig
764  Zegekroon
765  Uw vrede vult dit huis
766  De wind steekt op
767  Familie
768  Zing een nieuw lied
769  Bouw uw koninkrijk
770  Ik zal er zijn

Opwekkingsliederen 771 t/m 782 (cd/dvd 39)

771  Een doel
772  Overwinnaar
773  De enige die redt
774  Ik verlang naar Jezus
775  Bij het kruis
776  Wij, de verlosten van de Heer
777  Ik geef U alle eer
778  Hoe lang, o Heer
779  Zoals je bent
780  Verwachten
781  Jezus redt
782  Geloofd zij de Heer

Opwekkingsliederen 783 t/m 795 (cd/dvd 40)

783 Wij houden ons niet langer stil
784 Laat alles in dit huis
785 Fundament
786 Met hart en handen
787 Man van smarten
788 Wees welkom
789 Lopen op het water
790 God is mijn herder
791 Almachtige
792 Een eeuwig halleluja
793 Een fonkelnieuw begin
794 No longer slaves
795 Amen

Opwekkingsliederen 796 t/m 807 ( Opwekking CD 41 )

Opwekking 796 – De Leeuw en het Lam
Opwekking 797 – Breng ons samen
Opwekking 798 – Houd vol
Opwekking 799 – In eeuwigheid
Opwekking 800 – Koning met eer gekroond
Opwekking 801 – Het leven in mij
Opwekking 802 – Hier is mijn hart, Heer
Opwekking 803 – Vol ontzag
Opwekking 804 – Good good Father
Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig
Opwekking 806 – Soeverein
Opwekking 807 – God van licht

Opwekkingsliederen 808 t/m 819 ( Opwekking CD 42 )

Opwekking 808 – Ik leef in U
Opwekking 809 – Dit is Jezus
Opwekking 810 – Smaak van redding
Opwekking 811 – Witter dan sneeuw (op Bijbelbios van Psalm Project)
Opwekking 812 – What a Beautiful Name
Opwekking 813 – Uw liefde wint elke strijd
Opwekking 814 – Glorieus
Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw glorie
Opwekking 816 – Hoogste God
Opwekking 817 – Wij hebben U lief
Opwekking 818 – Op die dag
Opwekking 819 – Niemand anders

Opwekkingsliederen 820 t/m 831 ( Opwekking CD 43 )

Opwekking 820 – Feest van genade
Opwekking 821 – U verdient de eer
Opwekking 822 – Mijn anker
Opwekking 823 – Hij laat ons niet vallen
Opwekking 824 – Morgen dans je weer
Opwekking 825 – Reckless love
Opwekking 826 – De Heer is mijn bevrijder
Opwekking 827 – Zie onze God
Opwekking 828 – Waardig is uw naam
Opwekking 829 – Wij zoeken U
Opwekking 830 – Vragen
Opwekking 831 – Hemelhoog

Opwekkingsliederen 832 t/m 844 ( Opwekking CD 44 )

Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar
Opwekking 833. Kom, verras ons
Opwekking 834. Door gebed
Opwekking 835. Blijf voor Hem zingen
Opwekking 836. Door en door goed
Opwekking 837. Toon ons uw glorie
Opwekking 838. Proef en zie
Opwekking 839. Aanbid Hem
Opwekking 840. Heer, ik wacht op U
Opwekking 841. U mijn Heer
Opwekking 842. Moedig kom ik voor uw troon
Opwekking 843. Vaste hoop
Opwekking 844. Zegen

Opwekkingsliederen 845 t/m 857 (Opwekking CD 45)

Opwekking 845 – De zegen
Opwekking 846 – Abba
Opwekking 847 – Onze schuilplaats is God
Opwekking 848 – Alzo lief
Opwekking 849 – Goedheid van God
Opwekking 850 – Het komt door ZIJN naam
Opwekking 851 – Prijs de Koning
Opwekking 852 – Zie het Lam
Opwekking 853 – Zing zijn lied opnieuw
Opwekking 854 – In de stilte
Opwekking 855 – U geeft rust
Opwekking 856 – Het bloed van Jezus spreekt voor mij
Opwekking 848 – Hoop in leven en in dood

Opwekkingsliederen 849 t/m 870 (Opwekking CD 46)

Opwekking 858 – De strijd behoort u toe
Opwekking 859 – Nieuwe naam
Opwekking 860 – Toon mij uw glorie
Opwekking 861 – Uw grote trouw
Opwekking 862 – Vrijheid
Opwekking 863 – Verhoog Zijn naam
Opwekking 864 – Alle glorie
Opwekking 865 – Hier zijn
Opwekking 866 – Egypte
Opwekking 867 – De naam van Jezus
Opwekking 868 – Hoop en redding
Opwekking 869 – Huis van gebed
Opwekking 870 – Diep geraakt

Opwekkingsliederen 871 t/m 878 (Opwekking CD 47)

Opwekking 871 – Laat de volken zingen
Opwekking 872 – Wonderlijke kracht
Opwekking 873 – Duizend halleluja’s
Opwekking 874 – Uw trouw
Opwekking 875 – Dank U Jezus voor uw kostbaar bloed
Opwekking 876 – Voor altijd heilig
Opwekking 877 – U bent dezelfde
Opwekking 878 – Voor eeuwig Jahweh


Welke filmpjes mogen niet ontbreken op Bijbelbios? Geef je tip aan ons door en wie weet vind je deze binnenkort ook op Bijbelbios!